QUY TRÌNH THIẾT KẾ

1. Lập nhiệm vụ thiết kế:
Chiến lược phát triển tổng thể dự án, kế hoạch và nhiệm vụ chức năng, các nhiệm vụ chi tiết về trang thiết bị, thu thập các dữ liệu hiện trạng.
Hội thảo cho việc xác định và thiết lập nhiệm vụ thiết kế, nghiên cứu về tổng mức đầu tư, nghiên cứu về tiến độ tổng thể dự án, các hướng dẫn thiết kế, nghiên cứu chức năng các phòng ban.2.Thiết kế sơ phác / sơ bộ :
Nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng, nghiên cứu các ý tưởng thiết kế, nghiên cứu hình khối kiến trúc tổng thể.
Phân tích dây chuyền hoạt động, phân tích các không gian làm việc và các hoạt động vận hành.
Dự kiến không gian sử dụng và diện tích, bố cục không gian và phân khu chức năng.
Các yêu cầu kỹ thuật tổng quát, tính toán giá thành.
Ý tưởng về giải pháp kết cấu và hệ thống cơ điện. Ý tưởng tổng quát về cảnh quan và các đặc điểm kỹ thuật.
Ý tưởng tổng quát về thiết kế không gian kiến trúc nội thất. Nghiên cứu về lưu thông cho các đối tượng sử dụng.
Các nghiên cứu đặc biệt khác.


3.Thiết kế kỹ thuật :
Nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng, nghiên cứu các ý tưởng thiết kế, nghiên cứu hình khối kiến trúc tổng thể. Phân tích dây chuyền hoạt động.
Phân tích các không gian làm việc và các hoạt động vận hành.
Dự kiến không gian sử dụng và diện tích. Bố cục không gian và phân khu chức năng.
Các yêu cầu kỹ thuật tổng quát. Khái toán giá thành. Ý tưởng về giải pháp kết cấu và hệ thống cơ điện. Ý tưởng tổng quát về cảnh quan và các đặc điểm kỹ thuật.
Ý tưởng tổng quát về thiết kế không gian kiến trúc nội thất. Nghiên cứu về lưu thông cho các đối tượng sử dụng. Các nghiên cứu đặc biệt khác.
4. Thiết kế chi tiết :
Phát triển các chi tiết kiến trúc . Lựa chọn vật liệu và phê chuẩn.
Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết . Các bản vẽ chi tiết thi công.


5.Giám sát thiết kế và các dịch vụ hỗ trợ
Các dịch vụ tiền dự án.
Tiến độ chi tiết.
Đánh giá hiệu quả về kỹ thuật.
Giám sát thiết kế thường xuyên tại công trường.
Giám sát thiết kế định kỳ.
Xem xét và phê chuẩn các bản vẽ chế tạo tại công trường.
Lựa chọn vật liệu và phê chuẩn.Xem xét đánh giá sau khi dự án hoàn thành.