Mã số: KT – 01
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: KT – 02
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: KT – 03
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: KT – 04
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: KT – 05
Kích thước:
Chất liệu: