Mã số: GN – 01
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: GN – 02
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: GN – 03
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: GN – 04
Kích thước:
Chất liệu: