Mã số: GK – 01
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: GK – 02
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: GK – 03
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: GK – 04
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: GK – 05
Kích thước:
Chất liệu:

Mã số: GK – 06
Kích thước:
Chất liệu: